Category: Latvian (All Categories))

Sort

Showing 101-125 of 305

Likteni Stasti Un Noveles

By: Freimanis, Eduards

Price: $12.00

Publisher: Canada, Autora Izdevums: 1989

Seller ID: 000768

Condition: Very Good


297pp. Cover, spine slightly sunned, else a very good, clean, tight copy. Ka daudzkart Eduarda Freimana darbos, ta ari soreiz cilveka ilgam nav lemts piepildities. Jo tas dzilakas, jo smagaki ir liktena sitieni. Ne apsestibas fanatisms un parliecigais sasprindzinajums vien piesauc postu. Tas uzklup biezi pats no sevis, bez jebkada izaicinajuma. Freimana pasaule ir regaina, draudu pilna. " Pilsetas atjaunosana" ir (krajuma) neliela, bet spraiga, speciga novele - ... View more info

Image for Draudzibas Pils

Draudzibas Pils

By: Freimanis, Eduards

Price: $13.00

Publisher: [Edmonton], Autora Izdevums: 1986

Seller ID: 004025

Condition: Very Good


228pp. A Very Good, clean, tight copy. Spine shows some light sunning. "Notikumi nav siki, tie izraisa butiskus spriedumus par morali un politiskiem uzskatiem pat pasaules meroga. Autors apbrinojami veiksmigi ar viena savdabiga rakstura telojumu savilcis kopa gan trimdas latviesu ikdienu, gan vinu uzskatu pretrunas, gan talu arpus trimdinieku loka stavosus visparibas jautajumus. Kad lasot biju nokluvis lîdz 97. lp., atzimeju uz papira sadus vardus: "Sis ir lot... View more info

Image for Visadais Jepis

Visadais Jepis

By: Freimanis, Eduards

Price: $14.00

Publisher: Edmonton, Autora Apgads: 1990

Seller ID: 004143

Condition: Very Good


229pp. A very good, copy. Raibs deku romans. "Eduards Freimanis ir rakstnieks, kas vistiesak un visspecigak attelojis ebreju iznicinasanu sava dzimtaja Kuldiga, seviski romanos Ticiba un Visadais Jepis. Abos sajos romanos aprakstita ebreju apcietinasana un iznicinasana, lai ari neizplustot realistiskas detalas." (A. Ezergailis) "Visadais Jepis: Jekabs Ozolkalns, saukts ari par Jepi, savulaik budams aizsargu leitnants, pec Latvijas okupacijas veicigi maina krasu, par... View more info

Image for Latviesu Karavirs Otra Pasaules Kara Laika. Dokumentu Un Atminu Krajums 11 Vols,

Latviesu Karavirs Otra Pasaules Kara Laika. Dokumentu Un Atminu Krajums 11 Vols,

By: Freivalds Osvalds, Caunitis, Oskars Editors

Price: $325.00

Publisher: Vasteras - Toronto, Daugavas Vanagu Centralas Valdes Izdevums: 1970

Seller ID: 004021

Condition: Very Good +


11. Volumes. published 1970 - 1993 All very good, clean, bright, tight. Complete set. Vols 9,10, 11. very scarce. Complete with three loose folded maps in vol.6. HEAVY SET. Additional postage required. Please contact Trimdadimd for best shipping rates. v. 1. No 1939. gada septembra lidz 1941. gada junijam v. 2. Pirmas latviesu aizsardzibas vienibas Otra pasaules kara v. 3. Latviesu legions v. 4. Cinas Latvijas robezu tuvuma / galvenie redaktori Osvalds Freivalds, A... View more info

Image for Apceres Par Latviesu Trimdas Rakstniekiem

Apceres Par Latviesu Trimdas Rakstniekiem

By: Gaters, Alfreds

Price: $37.00

Publisher: Rockville, Amerikas Latviesu Apvienibas Latviesu Instituts: 2000

Edition: First Edition

Seller ID: 003959

Condition: Fine


666 pp. FINE. Izcils trimdas latviesu literaturas petnieks. Apceres par latviesu trimdas rakstniekiem : no nepabeigta latviesu literaturas vestures manuskripta / Alfreds Gaters ; sakarrtojis Ojars Jegens. Saturs: Karlis Skalbe ; Paula Jeger-Freimane ; Edgars Ardenss ; Arveds Svabe ; Janis Grins ; Karlis Dzilleja ; Peteris Ermanis ; Karlis Abele ; Aida Niedra ; Zinaida Lazda ; Anslavs Eglitis ; Knuts Lesins ; Oskars Kalejs ; Zenta Liepa ; Pavils Klans ; Veronika Streler... View more info

Image for Divi Portreti   Isa Proza

Divi Portreti Isa Proza

By: Germanis U[ldis]

Price: $15.00

Publisher: Stockholm, Atvase: 1985

Seller ID: 001045

Condition: Very Good +


94pp. Very good, clean, bright, tight copy. " Gramata sakopta isproza, kas ar pseidonimu Ulafs Jansons laika gaita iespiesta dazados periodiskos izdevumos. -- Sai isprozai ir viens kopejs saucejs - tur registretas, kaut epizodiski, latviesu trimdnieku izjutas un noskanas vina saskare ar vina patveruma zemi (sai gadijuma Zviedriju) Seit ievietota "Latviesu sala" parstav ironisko prozu un piesaka Dr. Ulafa Jansona ienaksanu musu rakstu druva," (Autors) View more info

Image for Suitu Rakstainas Zekes Suiti Patterned Socks

Suitu Rakstainas Zekes Suiti Patterned Socks

By: Gibiete, Lia Mona

Price: $22.00

Publisher: Riga, Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs: 2017

Seller ID: 004154

Condition: As New


80pp. As New. Photographs, patterns. Extensively illustrated in colour. Bilingual. Latvian English. This publication consists of three parts - the story of ancient and modern Suiti socks, a collection of 80 sock patterns, created by the author, which show the composition of vivid colors, the origin of each sock and the pattern charts as well as information on the historical Suiti socks which are stored in the collections of Latvian museums. On the one hand, „Suiti Patt... View more info

Disidenta Nave Aleksandra Litvinenko Noindesana Un Cekas Atgriesanas

By: Goldfarbs, Aleks, Litvinenko, Marina

Price: $24.00

Publisher: Riga, Dienas Gramata: 2007

Seller ID: 001139

Condition: New


232pp. Unopened, in original shrink wrap. "Kops 1998. gada, kad Litvinenko pazinoja, ka FSB pasutijis vinam magnata Borisa Berezovska slepkavibu, vins citu pec cita cela gaisma FSB tumsakos noslepumus. Pec dramatiskas begsanas uz Londonu vins, biezi stradajot plecu pie pleca ar Aleksu Goldfarbu, sesus gadus pavadija, izmekledams noziedzigu notikumu virkni oligarhu un zurnalistu slepkavibas, Ukrainas prezidenta Viktora Juscenko saindesanu velesanu kampanas laika, ka... View more info

Image for Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku

Krusttevs Oskars: Atminas Par Draugu Pulkvedi Kalpaku

By: Goppers, K[arlis], Generalis

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Zelta Abele: 1966

Edition: Second Edition

Seller ID: 004020

Condition: Very Good +


54, [2] lpp. A very good, clean, bright, tight copy. "Patstavigs iespiedums no salikuma, kas sagatavots gramatai "Generalis Goppers - materiali biografijai" un rindu pa rindai atveido "Krusttevs Oskars" 2. izd. (1939) tekstu; skaitli armala norada lappuses, resp., attelu novietojumu taja." (L.Osis) View more info

Image for The Fallacy of Collective Farming, Five Articles on the Disruption of Collectivized Rural Latvia

The Fallacy of Collective Farming, Five Articles on the Disruption of Collectivized Rural Latvia

By: Goppers, M. (Published By)

Price: $24.00

Publisher: Stockholm, M. Goppers [ Zelta Abele ]: 1958

Seller ID: 004078

Condition: Very Good +


93pp. 100O copies. Dj shows some general wear, slight chipping to spine extremities, some spotting, enclosed in a clear mylar protector. Else a very good, clean, tight, copy. " This booklet vividly reveals the dismal reality of day to day life in one of the Soviet-occupied European states. The five authentic articles contained in this booklet give a far truesr picture of life behind the Iron Curtain than all the data of official Soviet statistics. These articles of "se... View more info

Image for Publicistika

Publicistika

By: Gordons, Franks

Price: $14.00

Publisher: B.v., ETP: 2011

Seller ID: 001783

Condition: Fine


271pp. Fine. An unread copy. Ieklauti autora atlasiti raksti no Laika, Brivas Latvijas, Latvijas Avizes un Jaunas Gaitas " vienmer tiek pausts atklats un vispusigs viedoklis par sabiedriba apspriestam temam, kas balstits uz vina plašajam zinašanam vesture, politika, literatura un profesionalas darba pieredzes zurnalistika, neizvairoties no diskutabliem un sapigiem jautajumiem, paužot savu viedokli ipaša asa un tieša valoda. Domaju, ka pasaules redzejuma paplaš... View more info

Image for Dienas Un Nedienas

Dienas Un Nedienas

By: Gordons, Franks

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Memento: 1988

Seller ID: 002442

Condition: Very Good


141pp. Very good, Ulza Germana ievads. ".... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." View more info

Image for Dienas Un Nedienas

Dienas Un Nedienas

By: Gordons, Franks

Price: $13.00

Publisher: Stockholm, Memento: 1988

Seller ID: 002653

Condition: Very Good


141pp. Very good, Ulza Germana ievads. "... sakopta atlase no vina rakstiem kas tapusi pedeja desmitgade (1977-1987) Ta sniedz bagatigu faktu materialu un iztirzajumu par musu un padomju lietam...." View more info

Image for Mijkreslis Mikrorajona

Mijkreslis Mikrorajona

By: Gordons, Franks

Price: $13.00

Publisher: Riga, Vesta-LK: 2014

Seller ID: 004121

Condition: Very Good ++


127pp. A very good, clean, bright, tight copy "....ka zurnalists teiksu, ka tas bija mans pirmais un pedejais dailliteraturas prozas darbs, jo pats to uzskatu par stipri viduveju, literara talanta tur nav ne par santimu, bet tas ir zinama mera sociologisks romans, jo es no sava redzes viedokla velejos trimdas latviesiem paradit gaisotni, kada bija sesdesmitajos gados Hruscova un Brezneva laiku mija...... man liekas, ka sociologiska zina tas ir izdevies gabals, bet li... View more info

Image for Majturiba  Tamboresana Un Adisana

Majturiba Tamboresana Un Adisana

By: Grasmane, Maruta

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zvaigzne: 1993

Edition: Second Edition

Seller ID: 001989

Condition: Very Good +


223pp.Numerous illustrations including colour photographs, drawings, diagrams, patterns. A very good, clean, tight copy. Macibu gramata. Skaidri un viegli uztverami apraksti, ka uzadit etnografiskus cimdus - durainus un pirkstainus. Melnbalti raksti pa rutinam, krasainas cimdu fotografijas." (B.Vaivare) xxx View more info

Image for Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs

Latvijas Zeme, Zemnieki Un Vinu Darbs

By: Grinens, V. (Edited by)

Price: $39.00

Publisher: Ottawa, Latvian National Federation in Canada: 1980

Edition: Reprint Edition

Seller ID: 003286

Condition: Very Good +


599pp. Photographs, tables, art reproductions. Reprint of the 1940 Riga Lauksaimniecibas Parvaldes Izdevums. Almost as new. "Es domaju, ka mums, deputatiem, vajadzetu domat par tautas ritdienu. Loti labi materiali ir 1940.gada izdotaja ne Bibele, bet gramata "Latvijas zeme, zemnieki un vinu darbs". Visi lauku jautajumi tur ir tik labi sakartoti. (U. Veldre 1997) "Macisimies pazit so zemi, tas apstradataju-zemnieku dzivi un darbu tais ramjos, kadus tos ... View more info

Image for Dieva Atskarta  [Dieva Dainu Sakartojums Un Apcere]

Dieva Atskarta [Dieva Dainu Sakartojums Un Apcere]

By: Grins, Margers

Price: $24.00

Publisher: USA, Mara: 2015

Seller ID: 004014

Condition: As New


320pp. As New " Sis apceres noluks ir dot parskatu par latviesu attiecibam ar Dievu, sakopojot parliecinajosi lielu skaitu dainu par Dievu kopa ar variantiem. Gramata ir sakartota ta, lai lasitajs var viegli iepazities ar lidzigam un atskirigam dainam par Dievu, par Dieva ipasibam un Dieva ietekmi uz cilveku dzivi." ( G. Saule) x View more info

Image for Latviesu Gads, Gadskarta Un Godi  The Ancient Latvian Time - Reckoning System, Festivals and Celebrations

Latviesu Gads, Gadskarta Un Godi The Ancient Latvian Time - Reckoning System, Festivals and Celebrations

By: Grins, Margers; Grina, Mara

Price: $33.00

Publisher: Riga, Everest: 1992

Edition: Second Edition

Seller ID: 004103

Condition: Very Good +


452pp. Musical notation, diagrams. A very good, clean, tight copy. Detailed summary in English pp. 437-452. Originally published as the scarce 1983 edition. "Ja ikviens latvietis iepazitos ar savas tautas senajam parazam, to sakotnejo nozimi un parmainam laika gaita, tad sis zinasanas veidotu drosu un pareizu pamatu tadas latviskas dzives kopsanai, kada iespejama solaiku apstaklos--" (Autori) View more info

Image for Ilaid

Ilaid

By: Grisans, J (azeps) M.I.C

Price: $16.00

Publisher: Stockbridge, Autora Izdavums: 1973

Seller ID: 003780

Condition: Very Good +


152pp. Photographs . A very good, clean, bright copy. Scarce, not held by LNB.With a presentation inscription by the author. Romas katolu garidznieks. Dz. 1891.g. Dekans, superiors. Latgaliski. Autora bernibas un jaunibas atminas . View more info

Image for Persijas Ainas Tableaux Persians

Persijas Ainas Tableaux Persians

By: Grosvalds, Jazeps

Price: $22.00

Publisher: Stockbridge, Daugava: 1978

Seller ID: 004073

Condition: Fine


136pp. FINE. Unread. Illustrated. 16 colour vreproductions, 75 b&w . Text in Latvian and French. "Gramata ietver Jazepa Grosvalda 1918. g. sarakstito Persijas ainu pirmpublicejumu originalaja francu valoda, Veronikas Strelertes iejutigo tulkojumu latviesu valoda, Visvalza Bokaldera apceri "Jazepa Grosvalda Persijas ainas", Olgerda Grosvalda apceri francu valoda "Jazeps Grosvalds" un 91 Austrumu cikla studiju reprodukcija (75 melnbalta un 16 krasu no... View more info

Image for Vejs No Juras 1924 Dzejas 1926

Vejs No Juras 1924 Dzejas 1926

By: Grots, Janis

Price: $12.00

Publisher: Riga, Kulturas Balss: 1927

Seller ID: 002850

Condition: Very Good


78pp. Rebound, " Grots piedalijas dzelzcelnieku streika 1921. gada, darbojas kreiso studentu organizacijas, vairakkart apcietinats. Grots bija viens no zurnala "Trauksme" dibinatajiem. No 1926. lidz 1934. gadam - laikraksta "Socialdemokrats" literaras dalas vaditajs. -- Pirmie dzejolu krajumi - "Pavasara udeni" (1925), "Vejs no juras" (1927), "Vakara makoni" (1930) - ir trauksmaini, nemierpilni, kas noliedz kapitalistisko is... View more info

Image for Observators Par Makslinieka Jurga Skulmes Tiesasanu

Observators Par Makslinieka Jurga Skulmes Tiesasanu

By: Grutups, Andrtis

Price: $14.00

Publisher: Riga, Atena: 2009

Seller ID: 004035

Condition: As New


197pp. Footnoted references. Bibliography Makslinieku Jurgi Skulmi 1977. gada notiesaja par slepenas vestules sutisanu uz arvalstim. Vara to noverteja ka pretvalstisku. Gramata stasta par Skulmes lietas izmeklesanu un tiesu, ka ari apraksta Valsts drosibas komitejas operativo darbinieku un agentu darbu. Visi gramata atspogulotie notikumi atteloti, balstoties uz arhiva dokumentiem un laikabiedru atminam. Lai raksturotu laikmetu, paraditas pagajusa gadsimta septindesmit... View more info

Image for Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti

Ar Ezeli Uz Akropoli Celojumu Stasti

By: Gubina Indra

Price: $12.00

Publisher: Newton, LaRAS Gramatu Klubs: 1993

Seller ID: 001132

Condition: Very Good +


"---liek nojaust, ka stastijums turesies ciesa kontakta ar zemes lietam un nenoklidis parlaicigas jomas, ja ari Griekijas mitiska senatne un dievigi zila debess uz to pusi vilinatu. Ta ari izradas. Indra Gubina paliek uzticiga vienkarsibai un realistiskam aprakstam, kas necensas lieki izskaistinat grieku salas un Atenas pavaditas dienas un naktis." ( M.Lasmanis]150 pp. A very good, clean, tight copy. View more info

Latwijas Walsts Pasludinaschana 18 Nowembri 1918 G. Rakstu Wainags. H. J. Sakopots

By: H.J. (Haralds Jegers)

Price: $16.00

Publisher: East Lansing, Gauja: 1979

Edition: Facsimili Reprint

Seller ID: 001298

Condition: Very Good +


51pp. Facsimili reprint of the 1918 Astra Riga edition. "Zurnalista H.J. jeb Georga Haralda Jegera apkopotais rakstu vainags Latwijas walsts pasludinaschana, kurs tika sagatavots jau 1918.gada 20.XI -- ir vislabakais iedvesmas avots tam, kurs velas noklut tuvak musu valsts dibinasanas pardzivojumam. Pasludinasana ir sakopotas pa laikrakstu slejam izkaisitas tautas prieksstavju runas, preses atsauksmes, dzejnieku sveicieni brivajai Latvijai un citi karsti iespaidi. T... View more info

Image for Naves Karavana ( Durch Asiens Wusten)

Naves Karavana ( Durch Asiens Wusten)

By: Hedins, Svens ( Sven Hedin)

Price: $14.00

Publisher: Andreja Ozolina Apgads: 1958

Seller ID: 000803

Condition: Very Good +


170.pp. Map and travel drawings. Translated by Alfreds Vincels "Takla Makans ir lielakais vienlaidu smilsu tuksnesis pasaule. Tulkojuma no arabu valodas "takla makan" nozime - cels bez atgriezanas-. Pirmais, kurs vairak neka pirms 100 gadiem uzdrosinajas skersot Takla Makanu, bija zviedru celotajs Svens Hedins. Lai gan vina vadita karavana aizgaja boja, tiesi sis pargajiens padarija vinu par legendaru petnieku un celojumu rakstnieku." xx View more info