Category: Atminas (Memoirs)

Sort

showing 1-15 of 126

Image for 15 Dienas Ar Partizaniem

15 Dienas Ar Partizaniem

By: Lejins, Atis

Price: $12.00

Publisher: Stockholm, Autora Apgads, 1986

Edition: First Edition


50pp. A very good, clean, bright, tight copy. " ka Zviedrijas Arpolitikas instituta zurnalists, divas reizes pabiju Afganistana, meklejot baltiesu gusteknus pie partizaniem. Uzrakstiju "15 dienas pie partizaniem". (A. Lejins) View more info

Image for Aiz Septiniem Kalniem Dzives Stasts Un Kulturvesturiskas Skices

Aiz Septiniem Kalniem Dzives Stasts Un Kulturvesturiskas Skices

By: Unams, Zanis

Price: $18.00

Publisher: Grandhaven, Aka, 1975


283pp. A very good, clean, bright, tight copy. "--man aiz muguras jau ir septini kalni. Un uz siem kalniem atskatoties, visa sava krasnuma atmirdz latviesu kulturas un sadzives cinu izcilakais vestures posms un vesela rinda tas vaditaju un veidotaju. Ar visiem tiem ir nacis vai nu iet kopsoli, pa blakus takam, vai ari pa celiem, kas krustojas." (Autors) View more info

Image for Amidst Latvians During The Holocaust

Amidst Latvians During The Holocaust

By: Anders, Edward

Price: $13.00

Publisher: Riga, Occupation Museum Association of Latvia, 2010

Edition: First Edition


204pp. A very good, clean, bright, tight copy with the covers showing some very light wear. Not a print on demand copy. "One of the best books of 2011"...A nerve-wracking saga in which life and death depend on a capricious fate...absorbing lucidity...vivid portraits...simple moral vision that resonates: "I became immunized against prejudice". A testament of remarkable clarity and humanity, wrung from dark experience.- KIRKUS REVIEWS. "Surviving the Holocaust by a hair, ... View more info

Image for Anslava Eglisa Dienasgramatas

Anslava Eglisa Dienasgramatas

By: Eglitis, Anslavs

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zinatne, 2004


243pp. A very good, almost as new copy. "Dienasgramatas tiekamies ar patiesigu, nevien kritisku, bet ari paskritisku makslinieku, kas nevairas izteikt savas dzilakas jutas: naves bailes, naidu un milestibu. Autora tiesums un jaunekligais spontanums padara tas par iedvesmojosu un valdzinosu lasamvielu. --- Dienasgramatas varam izsekot Anslava Eglisa interesem, lasamvielai, gleznotaja gaitam, draugiem, draudzenem un veselibas stavoklim. Eglitis apgrozas vide, kur dabi... View more info

Image for Ar Baltijas Karogu Izdotie

Ar Baltijas Karogu Izdotie

By: Silamikelis, Valentins

Price: $17.00

Publisher: Riga, Jumava, 2005


312pp. Photographs. A very good, clean, tight copy. Gramata biezi pavid autora ta laika dienasgramatu piezimes, ka ari gaitas latviesu legiona, noklusana Zviedrija, dzive interneto nometne, ka ari atgriesanas Padomju Latvija ka dzimtenes nodeveam. Gramata bijuais latviesu karavirs stasta par savu likteni un notikumiem, ka ari kas ska-ra Latviesu Legionarus, kad Zviedrija 8-10 menesus pec kara beigam izdeva Padomju Savienibai." (Jumava) View more info

Image for Arpus Padomijas Koncentracijas Naves Nometnu Zoga

Arpus Padomijas Koncentracijas Naves Nometnu Zoga

By: Linins, Vilnis

Price: $12.00

Publisher: Latviesu Nacionalais Fonds, 1987


285pp. A very good, clean, bright tight copy. "1985. gada uzrakstija un A. Eglitim aizsutija manuskriptu ar nosaukumu "Arpus padomju koncentracijas naves nometnu žoga". A. Eglitis to nekavejoties izdeva gramata Latviesu Nacionala fonda apgada. Tika sanemtas labas atsauksmes, tostarp ari no vesturnieka, prof. Edgara Andersona un trimdas latviesu lielaka rakstnieka Anslava Eglisa u. c. Gramatu atri izpirka. E. Andersons par gramatu sniedza vairakas intervija... View more info

Image for Atminas   Tautas Sacelsanas Dalibnieka Stasts

Atminas Tautas Sacelsanas Dalibnieka Stasts

By: Kroders, Arturs

Price: $22.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1968


359pp. A very good, clean, tight copy. " Lasot Krodera Atminas, jaatceras kada ieverojama latviesu politiska darbinieka piezime, ka atminas jaraksta vel brieduma gados, nenogaidot vecumu, kad atminas aizstaj sapni un vizijas un cilveks briziem skiet sevi pamanam visas pasaules centra. Krodera gramata ir daudz vertigas informacijas, bet ta jalasa ar vislielako piesardzibu. Autors ir pastaisns un pavirss, palaizoties galvena karta- uz atminu un savu "nemaldigo" intuiciju ... View more info

Image for Atminas Mani Tapsanas Gadi

Atminas Mani Tapsanas Gadi

By: Kundzins K(arlis)

Price: $12.00

Publisher: Leldaa's Apgads, 1968


157pp. Dj. shows some light wear to back cover, else avery good, clean, tight copy, enclosed in an attractive clear dj. mylar cover. " Slimibas del archibiskaps prof. Dr. theol. K. Kundzins savu dzives stastu diemzel nav paguvis nobeigt; tas visuma ietver laiku lidz 1. pasaules karam, taja iesniedzoties"(izdevejs) "Gados, kad viens otrs mana vecuma jaunietis mekleja piedzivojumus talos juras braucienos vai tika ierauts Krievijas revolucijas virpuli, manas ... View more info

Image for Atminas Par Eslingenu

Atminas Par Eslingenu

By: Kovtuna, Ligita Compiled By

Price: $22.00

Publisher: Riga, SIA Vesta-LK, 2017


150pp. Photographs. NEW. "Pec 70. gadiem sogad atminamies un godinam 1947. gada notikusos Dziesmu svetkus Eslingena un musu tautas varonus - par tadiem gribetos devet ikvienu mazo meiteni un puiku, vinu vecakus un gimenes, kuriem dzive lidz beglu nometnei un ikdiena taja iemacija pieticibu, pacietibu, pateicibu, saticibu, prasmi sadzivot ar nezinu par nakotni. Un, spitejot grutibam, apliecinat savu piederibu latviesiem un uzturet dzivas latviskas vertibas. Nozimigs ir ka... View more info

Image for Atminas Par Karu

Atminas Par Karu

By: Nikulins, Nikolajs

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava, 2012


220pp. Photographs.A very good, clean, tight, bright almost as new copy. Autors apraksta to, ko pats redzejis un jutis: bezjedzigos sarkanas armijas uzbrukumus, mužigi piedzerusos padomju virsniekus. Un uzbrukuma laika neskaneja: par Stalinu! Par Dzimteni! Skaneja navei nolemto karaviru izmisuma kliedzieni. Autors apraksta, ka veidojas imunitate pret naves bailem ---- nebaidas palukoties uz sarkanas armijas karaviru "varonigo veikumu" "atbrivotaja" Poli... View more info

Image for Atminas Par Latvijas Universitates Studentu Korporacijam

Atminas Par Latvijas Universitates Studentu Korporacijam

By: Dzervitis, Oskars

Price: $10.00

Publisher: Toronto, Autora Izdevums, 1971


59pp. A very good, clean unmarked copy. " Sastadot so brosuru vadijos no atminam .... tomer eksternas sadzives jautajumos, viena otra gadijuma, ta atbildi var dot. --- Aprakstiem par korporaciju interno sadzivi pamatos ir korporacijas Beveronijas sadzives noteikumi" (Autors) View more info

Image for Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim

Atminas Par Maniem Dienesta Laikiem No 1943.gada 18. Maija Lidz 1946. Gada 1. Aprilim

By: Barkans, Juris

Price: $12.00

Publisher: Riga, Latvijas Universitates Zurnala "Latvijas Vesture" Fonds, 2001


147pp. Extensively illustrated with 50 of the author's own sketches in colour. Plasi illustrets ar autora atminu skicem krasas. "--- domaju, ka par latviesu jaunekliem vacu darba dienesta (RAD) Jura Barkana atminas ir pirmas lidz sim publicetas--- raksta par darbadienesta ikdienu --- otraja nodala stastits par dienestu armija, nesot legionara vardu --- daudziem tukstosiem bija lemts pazust Gulaga arhipelaga. Visi nepazudam. Par to smagais stastijums gramatas tresaaja no... View more info

Image for Atminas Un Pardomas 1

Atminas Un Pardomas 1

By: Labsvirs, Janis

Price: $14.00

Publisher: Sauleskalns, 1984

Edition: Second Revised Edition.

Inscription: Signed by Author


178pp. Photographs. A very good, clean, tight, bright copy. INSCRIBED BY AUTHOR: "Kopigu celu gajejam, nacionalas ideologijas apdvestam darba veicejam Zanim Bukovskim Patiesa ciena un sirsniba 1988, gada Ziemassvetkos Janis Labsvirs" " Dr. J. Labsvira atminas, iespaidi, apceres par Ulmani, Dziesmu svetkiem vacija, kulturas un sabiedriskiem notikumiem pirmskara Latvija. Polemika par Dunsdorfa un Aizsilnieka gramatam."autors centies noradit uz kludam, kas vairakas pu... View more info

Image for Atminas Un Sapni 1

Atminas Un Sapni 1

By: Valters, Mikelis

Price: $26.00

Publisher: Stockholm, Daugava, 1969


337pp. Notes. A very good, clean, tight copy "- sakopotas piezimes par bernibu un agro jaunibu Liepajas stradnieku vide un par vetrainajiem jaunekla gadiem gan Liepaja, gan Riga, gan Berline. Gramata aprakstitais posms nobeidzas ar autora begsanu uz Vaciju pec ilgas pratinasanas un tirdisanas Liepajas cietuma.--Izlasot so sejumu, rodas dzila cieniba pret Valtera personibu, vina mera izjutu, cilvecibu un versanos pret dazadu ideologiju. uzpustam politiskam priecas macib... View more info

Ausmas Atblazma

By: Salna, Eduards

Price: $14.00

Publisher: Vesteras, Ziemelblazma- Janis Abucs, 1966


223pp. 800 copies. A clean, bright, tight copy. Autors ar veiklu roku uzbur savas bernibas gaisotni - Pirma pasaules kara briesmas, bernu vasaras nodarbibas ka makskeresanu un peldesanos, skolas likstas. Tonis ir klusinats, mazliet rezignets, pilns sirsnibas pret senam vietam, zudusam lietam, aizgajusiem laudim. Salnas valoda ir apbrinojami dabiga un nepiespiesta.---Salnas atminu telojumi ir caurcaurem svaigi un saistigi - vertigs pienesums un patikams parsteigums trim... View more info