Category: Folklora / Etnografija (Folklore / Ethnography)

Sort

showing 46-60 of 100

Latviesu Tautas Miklas - Izlase

By: Bortnikovs, E. ( Compiled by)

Price: $10.00

Publisher: Riga, Latvijas Valsts Izdevnieciba, 1960


82pp. Dj. a little creased and worn but enclosed in an attractive mylar protector, else a very good, clean copy. " Ja senajas tautas dziesmas pirma karta atspogulojas cilveku jutas un pardzivojumi, bet pasakas ierosina klausitaju fantaziju un izteli, tad miklas veicina cilveka prata darbibu, attapibu, pieradina to rupigi verot dazadus prieksmetus, dabas paradibas un sadzives attiecibas."(M. Gaile) Kosmiskas un dabas paradibas; Augu valsts; Dzivnieku valsts; Cilv... View more info

Image for Latviesu Tautas Miklas, Sakamvardi Un Parunas

Latviesu Tautas Miklas, Sakamvardi Un Parunas

By: Straubergs, K. Editor

Price: $28.00

Publisher: Kopenhagen, Imanta, 1956


471pp. . Introductory comentary by K Straubergs. Text Interspersed with Jegen's quill illustrations. Includes subject index to riddles - an attractive clean copy. Heavy book. Some additional postage required. View more info

Latviesu Tautas Parazas : Lettische Volksgebrauche

By: Straubergs, Prof K(arlis)

Price: $24.00

Publisher: Riga, Neatkariga Teatra "Kabata" Gramatu Apgads, 1991

Edition: Facsimili Reprint


608pp. Reprint of the Latvju Gramata edidton, Riga 1944. Latviesu Folkloras Kratuves Materiali A11. A very good, clean, bright tight copy. "Parazas saista un noteic tradicija un tas ir kopigas lielakam cilveku daudzumam, dzimtai, novadam, pat tautai, ar ritualu saistibu, vairuma bazejas uzapzinatam vai neapzinatam tautas religijas izskanam resp. ticejumiem un izpauzas raksturiga darbiba." (Autors) View more info

Latviesu Tautas Pasakas Par Serdieniti

By: Jegens, Ojars [selected by]

Price: $14.00

Publisher: Copenhagen, Imanta, 1955


161pp. Very good, clean, tight copy illustrated 8 tipped in plates, monochrome and colour. 41pasakas par serdieniti. View more info

Latviesu Tautas Teikas Veronikas Strelertes Izlase Un Sakartojums

By: Strelerte, Veronika

Price: $14.00

Publisher: [Stockholm], Daugava, 1958


175pp. Illustrated "Ieterpis, iekartojis un illustracijas ar zoss spalvu zimejis Ojars Jegens." Very attractive cream cover showing the slightest of wear and faint age colouration. "Teikas ir musu tautas dzives fragmentara chronika, kur fakti uztaustami fantazijas parveidota un pardimensioneta isteniba." View more info

Image for Latviesu Tautas Teikas  Izcelsanas Teikas  Izlase

Latviesu Tautas Teikas Izcelsanas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma ( Compiled and Introduced by)

Price: $15.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1991


484pp. Small mild crease to lower front cnr, else a very good, clean, tight copy. Extensive glossary/dictionary, List of source material; Thematic index. Krajuma ievietotas teikas vesti par zemes reljefa veidosanos, par dzivas un nedzivas dabas izcelsanos, par to savdabigo ipasibu rasanos. Seni priekstati, tautas iztele savijas ar rupigiem dabas verojumiem ar praktiska darba dzive gutam zinasanam. --- Krajuma galvenokart ietvertas lidz sim nepublicetas teikas no Latvi... View more info

Latviesu Tautas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma (compiled by)

Price: $16.00

Publisher: Riga, Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba,


437pp. Illustrated with Senhof's vignettes full page b&w drawings reflecting a heroic folkloric, albeit attractive style. Corners bumpted and worn, else a good++ clean, tight, unmarked copy. Includes removable foldout map of Latvia to be used to locate geographical sources for these folktales. Gramata sakas ar Ancelanes pagaraku ievadu, latviesu tautas teiku raksturojumu. Seko teikas sadalitas sados tematos: Kosmiskas un meteorologiskas paradibas. Zeme un tas virsma... View more info

Latviesu Tautas Teikas Vesturiskas Teikas Izlase

By: Ancelane, Alma (compiled by)

Price: $14.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1988


462pp. "... Krajuma dotas lidz sim agrak nepublicetas teikas..." "Gramata iepazistina ar latviesu tautas bagato un satura daudzveidigo vesturisko teiku klastu Krajuma ietvertas teikas par Latvijas vesturiskam vietam, personam un notikumiem." (Zinatne) View more info

Image for Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

Latviesu Tautasdziesmu Tikumi

By: Brastins Ernests

Price: $18.00

Publisher: Riga, Dievturu Draudzes Izdevums, 1929

Edition: First Edition


87pp. A very good, uniformly aged, clean, unmarked copy. Inside covers have some light tape residue probably from a former paper cover. "Tomer neviena raksta nav meginats sakartot plasos materialus par latviesu tikumiem sada parskatama un aptverosa sistema --- gribu visa isuma seit tadu sistemu uzmest." (Autors) View more info

Image for Latviesu Tradicionalais Tautas Terps Un Ta Valkasanas Tradicijas

Latviesu Tradicionalais Tautas Terps Un Ta Valkasanas Tradicijas

By: Jansone, Aija

Price: $16.00

Publisher: Latvijas Nacionalais Kulturas Centrs, 2015


63pp. New. Illustrated. Summary in English Izdevuma uzskatami paraditi tautasterpu komplektesanas piemeri, atseviski apskatot sieviesu, viriesu un bernu terpus atkariba no gadalaika – ziemas vai vasaras terps, atkariba no dzives notikuma – svetku, goda vai darba terps, ka ari atkariba no sociala statusa – meita vai preceta sieva. Viriem ir pamacibas kaklauta siesana un cepuru valkasana, meitenem - bruncu garuma un bizu pisanā, zeniem – kaju avuma un biksu g... View more info

Image for Latviesu Vestitajas Folkloras Dzive Tauta 19. Un 20. Gadsimta.

Latviesu Vestitajas Folkloras Dzive Tauta 19. Un 20. Gadsimta.

By: Rudzitis, Jazeps

Price: $16.00

Publisher: Riga, Zinatne, 2006


180pp. Fine. As new. Unread. "Jazeps Rudzitis ir gan folklorists, gan literaturzinatnieks, gan ari dzejnieks. Gramata apkopots Jazepa Rudzisa individua-ajas un kolektivajas folkloras ekspedicijas, lauka petijumos savaktais materials par sastaptajiem spilgtakajiem teicejiem, vinu stastisanas manieri, veidu, ka vin, kontaktejas ar klausitaju.Izdevums atspogulo folkloras petnieka pieredzi vairak neka divdesmit piecu gadu garuma (1950-1970. Tradicionalaja kultura tam ir... View more info

Image for Latviesu Zeku Raksti

Latviesu Zeku Raksti

By: Krustina, Laura

Price: $18.00

Publisher: Riga, Jumava, 2012


144pp. Extensively illustrated in colour with design patterns. "Greznas, rakstainas aditas zekes spilgti atspogulo to veidotajas - aditajas - personibu. Verojot zeku krasu un rakstu daudzveidibu Latvija, var izsekot, ka cauri gadsimtiem veidojusies latviesu tautas krasu, rakstu un estetiskuma izjuta. Gramata: interesanti fakti par latviesu rakstaino zeku nesasanas tradicijam, bagatigi un daudzveidigi zeku raksti, Latvijas novadiem raksturigas zeku adijumu tehnikas, ... View more info

Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs

By: Cimermanis, S (editor)

Price: $13.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1978

Edition: First Edition


226pp. In Latvian. Extensively illustrated with colour, black and white photographs and line drawings Bibliography. A comprehensive work on the open air ethnographic museum of Latvian farm buildings and their contents. View more info

Latvijas PSR Vestures Un Kulturas Pieminekli Aizsardziba Un Izmantosana

By: Cimermanis, S Editor

Price: $18.00

Publisher: Riga, Zinatne, 1988


186pp. Illustrated with linedrawings, plans and color plates. Preservation of ethnographic architectural objects. "Autori stasta par vestures piemineklu aisardzibas un izmantosanas visparigiem principiem, par arheologijas, arhitekturas, vestures un tautas celtniecibas pieminekliem Liepajas rajona." (Izdevejs) View more info

Latvijas Svetvietas Un to Laudis

By: Rotbaha, Daila

Price: $22.00

Publisher: Riga, Jumava, 2006


174pp. Colour photographs. Fine, as new. Latvijas svetvietu petniece Daila Rotbaha sava gramata vesta par nozimigas latviesu kulturas sakralas bagatibas - svetvietu - vienreizigumu un krasnumu. Izdevuma lasitaji var iepazities ar svetvietu butibu; svetvietu izsutisanas principiem un svetvietas veicamajiem rirualiem. Gaisa gramatas noskana rosina daba meklet dzives harmoniju un smelties pozitivo energiju. Gramata papildinata ar Latvijas karti, kura atzimetas izdevuma mi... View more info